Het lifestyle gedrag van alle Nederlandse huishoudens in beeld. Vanaf nu is de complete rapportage beschikbaar! Download nu >

Privacy informatie voor consumenten

Alles over hoe wij omgaan met de (mogelijke)
persoonsgegevens die wij verwerken. 

Wij willen u zo goed mogelijk informeren over de (mogelijke) persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, over de privacy maatregelen die wij nemen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en over uw rechten die daaruit voortvloeien. Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via privacyofficer@geomarktprofiel.nl.

[HORIZONTALE LIJN]

geomarktprofiel-consumenten-privacy-wie-zijn-wij-2.png

Wie zijn wij? 

GeoMarktprofiel BV is onderdeel van The Data Agency Group BV. Wij staan geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 83267484. Wij zijn gevestigd op: Wattbaan 1, 3439 ML in Nieuwegein.

Wat doen wij?

Sinds 1985 helpen wij organisaties zoals overheden, goede doelen en bedrijven om meer inzicht te krijgen in hun klanten en marktgebieden. Dit doen wij door Nederland met behulp van analyses in beeld te brengen op basis van diverse (openbare) databronnen, in combinatie met eigen lifestyle marktonderzoek. De segmentatie data die wij daarmee opbouwen geven inschattingen van de buurt, woning en levensstijl van een adres. De data bevatten geen feitelijke gegevens van de bewoners zelf.

Welk type gegevens verwerken wij?

Wij verwerken voornamelijk objectieve gegevens over buurten, woningen en adressen in Nederland. Voorbeelden zijn het bouwjaar en de oppervlakte van een woning, en de afstand tot voorzieningen zoals winkels en het openbaar vervoer. Dergelijke gegevens zijn over het algemeen niet terug te herleiden tot een individueel persoon.

Wij verwerken geen persoonsgegevens als zodanig. Dit is ook niet ons doel. Onze data bevatten geen:

  • Persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum of e-mailadres.
  • Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens zoals (IBAN) rekeningnummers, medische gegevens of politieke voorkeur(en).

De objectieve gegevens zijn veelal afkomstig uit openbare (overheids)bronnen en registers en kunnen ook afkomstig zijn van aan GeoMarktprofiel gelieerde ondernemingen. Voor de verwerking ervan geldt een gerechtvaardigd belang. In onze belangenafweging en balanstoets is daarom zeker gesteld dat de rechten van betrokkenen zijn gewaarborgd, dat er nooit bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt en dat er altijd voor wordt gezorgd dat onze segmentatie data op zichzelf niet leiden tot rechtsgevolgen die een betrokkene in aanmerkelijke mate kunnen treffen. Wij wijzen onze opdrachtgevers ook op deze verplichtingen.

Deelnemers aan het lifestyle marktonderzoek zijn over de doeleinden en toepassing van de resultaten van het onderzoek geïnformeerd. Zij hebben daarvoor toestemming gegeven. Daarnaast wordt het onderzoek uitgevoerd conform de gedragsregels van de brancheverenigingen voor marktonderzoek: MOA en ESOMAR. De resultaten van het onderzoek zijn geanonimiseerd en worden ook geanonimiseerd verwerkt in onze data.

geomarktprofiel-consumenten-privacy-toepassingen-1.png

Wat zijn de toepassingen?

Onze segmentatie data worden voor en door onze opdrachtgevers gebruikt om door middel van analyses een beter beeld te krijgen van hun klanten, doelgroepen en marktgebieden. Op deze manier kunnen zij, bijvoorbeeld:

  • Beter bepalen welk type winkel waar gevestigd moet worden.
  • In kaart brengen welke producten en diensten het best aansluiten bij de doelgroep.
  • Meer inzicht krijgen in hoe er relevanter gecommuniceerd kan worden met bestaande (groepen) klanten.

De segmentatie data kunnen ook worden gebruikt door aan GeoMarktprofiel gelieerde ondernemingen, ter ondersteuning van de activiteiten van GeoMarktprofiel of haar opdrachtgevers.

[HORIZONTALE LIJN]

geomarktprofiel-consumenten-privacy-rechten.png

Welke wet- en regelgeving is er van toepassing?

Onze segmentatie data geven een beeld over buurten en woningen in Nederland, en in die context ook over individuele adressen. Daardoor kan er sprake zijn van de verwerking van ‘persoonsgegevens’, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoewel onze data nooit over u als persoon gaan en vooral een inschatting geven van een buurt of adres, houden wij ons aan de geldende Nederlandse en Europese privacywetgeving, waaronder de AVG.

Hoe worden de data beveiligd?

De gegevens die wij beheren worden goed beschermd met fysieke, technische en organisatorische maatregelen. De data worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Wij hanteren een streng beveiligingsbeleid, en als onderdeel van The Data Agency zijn wij ISO 27001 gecertificeerd. Daarmee houden wij ons aan de geldende beveiligingsnormen. Hier laten wij ons ook regelmatig door een onafhankelijke auditor op toetsen. De data worden niet verstrekt aan derden buiten de Europese Unie.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die als uw persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt. U heeft daarnaast altijd recht op inzage. Wilt u hiervan gebruikmaken ten aanzien van uw eigen adres? Wij kunnen u dan vragen om nadere identificatie. Dit geldt ook voor uw recht op correctie. Houdt u er tevens rekening mee dat wij niet altijd kunnen voldoen aan uw recht op correctie. Onze data is namelijk veelal afkomstig uit openbare (overheids-)bronnen en hebben betrekking op een buurt of een groep adressen. Niet op u als individu.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Wilt u gebruikmaken van uw rechten? Heeft u aanvullende vragen of een klacht? U kunt per e-mail contact met ons opnemen, via privacyofficer@geomarktprofiel.nl. Houd er rekening mee dat u zich mogelijk dient te identificeren.

Uw verzoek wordt zo snel mogelijk beantwoord. Waar nodig door onze data protection officer (functionaris gegevensbescherming). En altijd binnen de wettelijke termijn van 4 weken. Uiteraard beantwoorden wij vragen of mogelijke klachten zorgvuldig. Mocht dit niet naar tevredenheid zijn, dan kunt u eventueel een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.